Hammond Typewriter Company, New York, USA

Fra ca 1905